Henkilökohtaisia tietoja koskeva tietosuojakäytäntö

 • DxonJet Co., Ltd. (jäljempänä 'yhtiö') on laatinut "Henkilötietojen suojaamista koskevat perusperiaatteet", joiden tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden henkilötietojen asianmukainen hallinta ja suojella niitä mahdollisilta haitoilta. Tätä tietosuojakäytäntöä tulkitaan Kiinan lakien mukaisesti. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan korkeimpia henkilötietojen suojaamisen standardeja sovellettavien säännösten ja alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen suojaamista koskevat perusperiaatteet

DXonJet Co. on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 1. Yhtiö noudattaa täysin henkilötietojen säilyttämistä koskevaa lakia ja siihen liittyviä säädöksiä sekä muita asiaankuuluvia säännöksiä.
 2. Yhtiö laatii henkilötietojen suojaamista koskevat määräykset ja noudattaa niitä tiukasti.
 3. Yrityksen on sovellettava järkeviä turvallisuuskäytäntöjä, joilla estetään henkilötietojen luvaton käyttö, häviäminen, tuhoaminen, väärentäminen tai vuotaminen.
 4. Yrityksen on arvioitava, miten se noudattaa henkilötietojen suojaamista koskevia säännöksiä, ja pyrittävä jatkuvasti parantamaan niitä.

Henkilötietojen määritelmä

Termillä "henkilötiedot" tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää tiettyyn henkilöön. Tällaisia tietoja ovat muun muassa henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sosiaaliturvatunnus, syntymäaika ja kaikki muut tiedot, joiden avulla kyseinen henkilö voidaan tunnistaa. Henkilötietoihin voi sisältyä myös arkaluonteisia tietoja, kuten terveystietoja, taloudellisia tietoja, rikosrekisteritietoja ja biometrisiä tietoja. Henkilötietojen suojaaminen on tärkeää yksilön yksityisyyden suojaamiseksi ja identiteettivarkauksien estämiseksi.

Henkilötietojen hallinta

 1. Yhtiö pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että asiakkaiden henkilötiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia, ja poistaa tällaiset tiedot viipymättä, kun niitä ei enää tarvita.
 2. Yrityksen on annettava johtajilleen ja työntekijöilleen henkilötietojen suojaamista koskevaa koulutusta ja pyrittävä parantamaan heidän ymmärrystään henkilötietojen suojaamisesta.
 3. Yhtiö pyrkii kaikin tavoin suojaamaan asiakkaidensa henkilötiedot ja nimeää vastuuhenkilön tai vastuuhenkilöt valvomaan tällaisten tietojen suojaamista.
 4. Yhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja turvallisesti ja toteuttaa asianmukaiset turvatoimet estääkseen tällaisten tietojen luvattoman käytön, häviämisen, tuhoamisen, väärentämisen tai vuotamisen.

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen

Organisaation on kerättävä asiakkaidensa henkilötiedot lainmukaisesti asiaa koskevien lakien ja asetusten mukaisesti, eikä se saa hankkia asiakkaidensa henkilötietoja vilpillisin tai muilla epäeettisillä keinoilla.

Henkilötietojen käytön tavoitteet asiakkaille

 1. Organisaatio käyttää asiakkaittensa henkilötietoja ainoastaan tässä mainituissa sekä yrityksen verkkosivuston muissa osioissa tai yrityksen antamissa yksittäisissä ilmoituksissa tai julkaisuissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin.
  1. Käsitellä tehokkaasti asiakastietoja, jotka kattavat tilauksen tekemisen, tilauksen vastaanottamisen, toimitustiedot ja ostohistorian, tavaroiden ja hyödykkeiden myynnin yhteydessä.
  2.  Yrityksemme tarjoaa tuotteillemme huoltopalveluja, joilla varmistetaan niiden pitkäaikainen toimivuus ja asiakastyytyväisyys.
  3.  Olemme sitoutuneet toimittamaan pyydetyt tiedot ja luettelot asiakkaillemme ajoissa ja tehokkaasti.
  4. Asiantunteva tiimimme on omistautunut suosittelemaan hyödyllisiä tuotteita ja tavaroita, antamaan asiantuntevaa neuvontaa niiden käytöstä sekä tiedottamaan asiakkaille käynnissä olevista kampanjoista, tapahtumista, työpajoista ja muista asiaan liittyvistä uutisista.
  5. Arvostuksemme osoituksena pyrimme toimittamaan palkintoja tai vastaavia palkintoja uskollisille asiakkaillemme.
  6. Arvostamme asiakaspalautetta ja pyydämme aktiivisesti heidän mielipiteitään, jotta voimme kehittää ja parantaa tuotteitamme ja palveluitamme.
  7. Olemme ylpeitä kyvystämme vastata nopeasti asiakkaiden palautteeseen ja pyyntöihin ja pyrimme kaikin tavoin ylittämään heidän odotuksensa ja tarjoamaan poikkeuksellista palvelua.
 2. Jos Yhtiö aikoo käyttää asiakkaan henkilötietoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, Yhtiö ilmoittaa asiakkaalle etukäteen ja pyytää tämän suostumuksen tällaiseen käyttöön.

Palvelujen tarjoaminen kolmansille osapuolille

Yhtiö pidättäytyy luovuttamasta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

 1. Asiakkaan lupa myönnetään;
 2. tietoja käytetään tilastotietoina ja ne muunnetaan muotoon, joka ei mahdollista yksittäisten asiakkaiden tunnistamista.
 3. syntyy olosuhteita, jotka edellyttävät asiakkaan tai yleisen edun turvaamista;
 4.  sitä pidetään olennaisena asiaa koskevien lakien tai asetusten nojalla.

Henkilötietojen hallinnan ulkoistaminen

Henkilötietojen käyttötarkoituksen saavuttamiseksi yhtiö voi siirtää asiakkaiden henkilötietojen hallinnan kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. Tällaisissa tapauksissa Yhtiö toteuttaa tarvittavat varotoimet varmistaakseen, että ulkoistetut osapuolet käsittelevät henkilötietoja turvallisella ja asianmukaisella tavalla.

Henkilökohtaisten tietojen jakaminen

Yhtiöllä on mahdollisuus osallistua asiakkaidensa henkilötietojen yhteiseen hyödyntämiseen jäljempänä kuvatulla tavalla:

Asiakkaiden henkilötietojen luokat, joita voidaan luovuttaa, ovat seuraavat:

asiakkaiden nimet, yritysten nimet, postinumerot, fyysiset osoitteet, puhelinnumerot, faksinumerot, sähköpostiosoitteet, ostohistoria, yhtiön kanssa tehtyjen sopimusten tyypit, sukupuoli ja ikä.

Yhteistyöhön osallistujien laajuus

Yhtiön tytäryhtiöt

Käyttäjien aikomukset käyttää palveluja ovat seuraavat:

 1. Yhtiön tarjoamien palveluiden laadun parantaminen edellä mainitun kohdan "Asiakkaiden henkilötietojen käyttötarkoitukset" mukaisesti.
 2. Yhtiön tytäryhtiöiden tuotteisiin ja/tai hyödykkeisiin liittyvien vertailukelpoisten käyttötarkoitusten saavuttaminen, kuten edellä mainitussa kohdassa "Asiakkaiden henkilötietoja koskevat käyttötarkoitukset" on esitetty.

Asiakkaiden henkilötietojen säilyttämisestä ja hallinnoinnista vastaavien henkilöiden nimeäminen

DXonJet Co., Ltd.

Tietojen luovuttaminen, korjaaminen tai käytön keskeyttäminen

Jos asiakas pyytää henkilötietojensa luovuttamista, oikaisemista tai käytön keskeyttämistä, Yhtiö noudattaa tällaista pyyntöä edellyttäen, että asiakkaan henkilöllisyys on vahvistettu. Yhtiön on luovutettava, oikaistava tai keskeytettävä tällaisten tietojen käyttö, ellei ole pätevää syytä olla tekemättä niin.

Henkilötietojen turvallisuuden varmistaminen linkitetyillä verkkosivustoilla

Yhtiö voi tarjota hyperlinkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille omalla verkkosivustollaan; yhtiö ei kuitenkaan hallinnoi tai valvo näiden verkkosivustojen sisältöä. Asiakkaita kehotetaan vahvasti tekemään omat tutkimuksensa ja tarkistamaan tällaisten linkitettyjen verkkosivustojen tietosuojakäytännöt.

Muutokset nykyiseen tietosuojakäytäntöön

Yhtiön tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa lakien ja asetusten muutosten ja/tai Yhtiön käytäntöihin tehtyjen muutosten mukaisesti. Jos tähän tietosuojakäytäntöön tehdään muutoksia, ne julkaistaan tällä verkkosivulla. Käytetyssä kielessä käytetään TOEFL-sanastoa tekstin muodollisuuden ja selkeyden lisäämiseksi.

Toimivalta

Kaikki tähän tietosuojakäytäntöön liittyvät erimielisyydet kuuluvat yksinomaan sen kaupungin tuomioistuinten toimivaltaan, jossa yhtiön päätoimipaikka on rekisteröity.

Yhteystiedot

Yhtiö on nimennyt yhteyspisteen asiakkaiden henkilötietojen suojaamista varten, kuten jäljempänä on esitetty. Jos sinulla on yksityisiä tietojasi koskevia tiedusteluja tai haluat pyytää pääsyä tietoihin, niiden oikaisemista tai käytön lopettamista, ota yhteyttä alla mainittuun toimistoon. Arvostamme huomiotanne tätä asiaa kohtaan.

Henkilötietojen kyselytoimisto

DXonJet Co., Ltd.
Buyue Road 301, 210008 Pukoun piiri,
Nanjingin kaupunki, Kiina
Sähköposti: privacy@dxonjet.com