Privacybeleid voor persoonlijke informatie

 • DxonJet Co., Ltd. Ltd. (hierna te noemen het "Bedrijf") heeft de "Fundamentele principes voor het beveiligen van persoonlijke informatie" geformuleerd met het doel het juiste beheer van de persoonlijke informatie van klanten te verzekeren en deze te beschermen tegen mogelijke schade. Dit Privacybeleid zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van China. Het Bedrijf zet zich in voor het handhaven van de hoogste normen voor de bescherming van persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en de beste praktijken in de sector.

Fundamentele principes met betrekking tot de beveiliging van persoonlijke gegevens

DXonJet Co. zet zich in om persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de volgende richtlijnen.

 1. Het Bedrijf houdt zich volledig aan de wet op het bewaren van persoonlijke gegevens en aanverwante statuten, naast andere relevante voorschriften.
 2. Het Bedrijf stelt regels op om persoonlijke informatie te beschermen en houdt zich strikt aan deze regels.
 3. De corporatie handhaaft rationele veiligheidsprotocollen om onbevoegde toegang, verlies, vernietiging, vervalsing of lekken van persoonlijke informatie te voorkomen.
 4. De corporatie beoordeelt de naleving van de voorschriften voor de bescherming van persoonlijke gegevens en streeft naar voortdurende verbetering.

Definitie van persoonlijke informatie

De term "Persoonlijke informatie" verwijst naar alle informatie die direct of indirect aan een specifiek individu gekoppeld kan worden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, het burgerservicenummer, de geboortedatum en alle andere informatie die gebruikt kan worden om de persoon in kwestie te identificeren. Persoonlijke informatie kan ook gevoelige informatie omvatten, zoals medische gegevens, financiële informatie, strafbladen en biometrische gegevens. De bescherming van persoonlijke informatie is belangrijk om de privacy van een persoon te waarborgen en identiteitsdiefstal te voorkomen.

Beheer van persoonlijke informatie

 1. Het Bedrijf zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie van klanten nauwkeurig en actueel is, en zal dergelijke informatie onmiddellijk verwijderen wanneer deze niet langer nodig is.
 2. Het bedrijf voorziet zijn leidinggevenden en werknemers van onderwijs en training over de bescherming van persoonlijke informatie, en streeft ernaar hun begrip van de bescherming van persoonlijke informatie te vergroten.
 3. Het Bedrijf zal alles in het werk stellen om de persoonlijke informatie van haar klanten te beschermen en zal een verantwoordelijke persoon of personen aanwijzen om toezicht te houden op de bescherming van dergelijke informatie.
 4. Het Bedrijf zal de persoonlijke informatie van klanten veilig behandelen en gepaste veiligheidsmaatregelen implementeren om onbevoegde toegang, verlies, vernietiging, vervalsing of uitlekken van dergelijke informatie te voorkomen.

Verzamelen van persoonlijke informatie

De organisatie verzamelt de persoonlijke gegevens van haar klanten op wettige wijze in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, en verkrijgt geen persoonlijke informatie van haar klanten op frauduleuze of andere onethische wijze.

Doelstellingen van het gebruik van persoonlijke informatie voor klanten

 1. De organisatie zal de persoonlijke gegevens van haar klanten uitsluitend gebruiken voor de hierin vermelde gebruiksdoeleinden, evenals de doeleinden die in andere secties van de website van het bedrijf worden vermeld, of in de vorm van individuele kennisgevingen of publicaties die door het bedrijf worden uitgegeven.
  1. Effectief omgaan met klantgegevens, waaronder het plaatsen van bestellingen, het ontvangen van bestellingen, verzendgegevens en aankoopgeschiedenis, in verband met de verkoop van koopwaar en goederen.
  2.  Ons bedrijf biedt onderhoudsdiensten voor onze producten om ervoor te zorgen dat ze op de lange termijn goed blijven functioneren en de klant tevreden blijft.
  3.  Wij doen er alles aan om de gevraagde informatie en catalogi tijdig en efficiënt aan onze gewaardeerde klanten te leveren.
  4. Ons deskundige team is toegewijd aan het aanbevelen van nuttige producten en goederen, het geven van deskundig advies over de toepassing ervan en het informeren van klanten over lopende campagnes, evenementen, workshops en ander gerelateerd nieuws.
  5. Als blijk van onze waardering streven wij ernaar om prijzen of soortgelijke beloningen uit te reiken aan onze trouwe klanten
  6. Wij waarderen feedback van klanten en vragen actief naar hun mening om te helpen bij de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.
  7. Wij zijn er trots op dat wij snel kunnen reageren op feedback en verzoeken van klanten, waarbij wij er alles aan doen om hun verwachtingen te overtreffen en uitzonderlijke service te leveren.
 2. Als het Bedrijf van plan is om de persoonlijke informatie van een klant te gebruiken voor doeleinden die verder gaan dan de eerder genoemde, zal het Bedrijf de klant hiervan vooraf op de hoogte stellen en toestemming vragen voor dergelijk gebruik.

Verlening van diensten aan derden

Het Bedrijf zal geen persoonlijke informatie van klanten doorgeven aan externe partijen, behalve in de volgende omstandigheden:

 1. De toestemming van de klant is verleend;
 2. de informatie wordt gebruikt als statistische gegevens en omgezet in een formaat dat identificatie van individuele klanten niet mogelijk maakt
 3. zich omstandigheden voordoen die de bescherming van klant- of openbare belangen vereisen;
 4.  het essentieel wordt geacht onder de relevante wet- of regelgeving.

Het beheer van persoonlijke informatie uitbesteden

Om het beoogde doel te bereiken waarvoor persoonlijke informatie gebruikt wordt, kan het Bedrijf het beheer van persoonlijke informatie van klanten delegeren aan externe dienstverleners. In dergelijke gevallen zal het Bedrijf de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de uitbestede partijen persoonlijke informatie op een veilige en geschikte manier behandelen.

Persoonlijke informatie delen

Het bedrijf heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan het gezamenlijk gebruik van de persoonlijke gegevens van haar klanten op de hieronder beschreven manier:

De categorieën persoonlijke informatie van klanten die openbaar gemaakt kunnen worden, zijn de volgende:

namen van klanten, bedrijfsnamen, postcodes, fysieke adressen, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, aankoopgeschiedenis, soorten overeenkomsten die met het Bedrijf zijn aangegaan, geslacht en leeftijd.

De omvang van samenwerkende deelnemers

Dochterondernemingen van het bedrijf

De intenties van de gebruikers voor het gebruik van de diensten zijn als volgt:

 1. Om de kwaliteit van de door het Bedrijf aangeboden diensten te verbeteren in overeenstemming met de hierboven vermelde paragraaf "Gebruiksdoeleinden met betrekking tot persoonlijke informatie van klanten".
 2. Om vergelijkbare gebruiksdoelen te bereiken met betrekking tot de producten en/of goederen van de dochterondernemingen van het Bedrijf, zoals beschreven in het gedeelte "Gebruiksdoelen met betrekking tot de Persoonlijke informatie van klanten" hierboven.

Aanwijzing van personen belast met de bewaring en het beheer van persoonlijke gegevens van klanten

DXonJet Co.

Openbaarmaking, correctie of opschorting van het gebruik van informatie

In het geval dat een klant een verzoek doet voor openbaarmaking, correctie of opschorting van het gebruik van zijn persoonlijke gegevens, zal het Bedrijf aan een dergelijk verzoek voldoen, op voorwaarde dat de identiteit van de klant bevestigd is. Het Bedrijf zal dergelijke informatie bekendmaken, corrigeren of het gebruik ervan opschorten, tenzij er een geldige reden is om dit niet te doen.

De beveiliging van persoonlijke gegevens op gekoppelde websites garanderen

Het Bedrijf kan op zijn eigen website hyperlinks naar websites van derden aanbieden; het Bedrijf beheert of controleert de inhoud van deze websites echter niet. Het wordt ten zeerste aangeraden dat klanten zelf onderzoek doen en het privacybeleid van dergelijke gekoppelde websites controleren.

Herzieningen van het huidige privacybeleid

Het Privacybeleid van het Bedrijf kan worden gewijzigd in overeenstemming met wijzigingen in wet- en regelgeving en/of wijzigingen in het beleid van het Bedrijf. Als er wijzigingen in dit Privacybeleid worden aangebracht, zal dit op deze websitepagina worden gepubliceerd. De gebruikte taal zal TOEFL-woordenschat bevatten om de formaliteit en duidelijkheid van de tekst te verbeteren.

Bevoegdheid

Alle geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot dit Privacybeleid zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in de stad waar het hoofdkantoor van het Bedrijf is gevestigd.

Contactgegevens

Het bedrijf heeft een contactpunt aangewezen voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van klanten, zoals hieronder beschreven. Mocht u vragen hebben over uw privégegevens of wilt u verzoeken om toegang tot, rectificatie van of stopzetting van het gebruik van dergelijke gegevens, neem dan contact op met het onderstaande kantoor. Wij stellen uw aandacht op prijs.

Inlichtingenbureau persoonlijke gegevens

DXonJet Co.
Buyue Road 301, 210008 district Pukou,
Nanjing, China
E-mail: privacy@dxonjet.com